Jakie wymagania musi spełniać odzież ochronna?

Ważne, by podkreślić, że ubrania bez koniecznych oznaczeń, bez powołania się na normy, które spełniają, nie mogą być stosowane jako odzież ochronna, która ma stanowić środek ochrony indywidualnej np. przed odpryskami metali.

Jak głosi Kodeks Pracy, odzież ochronna, która jest środkiem ochrony indywidualnej, ma za cel zabezpieczać przed działaniem niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia czynników, które znajdują się w środowisku pracy. Jednocześnie musi także spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Znajdują się one w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

W tymże rozporządzeniu został także określony sposób podziału środków ochrony indywidualnej na kategorie – w zależności od wymagania w zakresie oceny typu WE. Środki ochrony indywidualnej są zaliczane do środków o prostej konstrukcji. Obejmują jedynie środki przeznaczone do ochrony przed:

  • działaniami czynników mechanicznych o skutkach powierzchniowych;
  • zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę wyższą niż 50 stopni Celsjusza;
  • środkami czyszczącymi o łatwo odwracalnych skutkach działania;
  • słabymi uderzeniami oraz drganiami, które nie mają wpływu na obszary ciała istotne dla życia oraz których skutki nie spowodują nieodwracalnych uszkodzeń ciała;
  • czynnikami atmosferycznymi;
  • światłem słonecznym.

O tym, jaką odzież ochronną stosuje się przy danej pracy oraz zidentyfikowanych zagrożeniach, decyduje pracodawca.

Ubranie odporne na odpryski metali

Jeśli odzież ma być odporna na odpryski metali, których skutki są powierzchniowe, należy stosować ubranie robocze, które będzie spełniało wymagania PN-P-84525:1998 Odzież robocza – Ubrania robocze (art. 2377§ 1 Kodeksu pracy). Musi być to jasno określone w charakterystyce produktu.

W przypadku, gdy konieczna jest ochrona przed poważniejszymi skutkami niż powierzchniowe, stosuje się ubranie ochronne, które będzie spełniało wymagania dotyczące oceny zgodności – wynika to z art. 2376§ 2 Kodeksu pracy.

Podstawę prawną dla wymagań dotyczących odzieży ochronnej stanowią:

  • art. 2376 i art. 237;
  • § 34 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173);
  • § 39a oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).